Session-Icon
Description

Session Chairs:

Feng Bai, Henan University
Ying-Bing Jiang, Angstrom Thin Film Technologies LLC
Xinhe Zheng, Univ of S&T Beijing


Symposium Organizers:

Feng Bai, Henan University
Ying-Bing Jiang, Angstrom Thin Film Technologies LLC
Yugang Sun,
Jiatao Zhang, Beijing Institute of Technology

Symposium Support:

Henan University

Sub-Sessions
Tags